Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği

Üyelik Koşulları


GESİAD Üye Olma Koşulları, tüzüğümüzün 4. maddesinde belirtilmiştir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4- Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan 22 yaşını bitirmiş ve 49 yaşını doldurmamış her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğin üç türlü üyesi vardır.

a-Asil Üye b-Fahri Üye c-Onursal Üye

A) Asil Üyelik Şartları:

a-Kişi veya mensup olduğu şirket olarak Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olmak.

b-Şirketlerin hissedarı, sahibi veya yöneticisi olarak görev yapmak.

c-22 yaşını bitirmiş, 49 yaşını doldurmamış ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek.

d-Günün şartları da göz önüne alınarak her yıl Genel Kurulca belirlenecek giriş ödentisi ve yıllık aidatları ödemek.

e-Dernek üyelerinden en az biri tarafından dernek Yönetim Kuruluna tavsiye edilmiş olmak.

f-Kurulması yasaklanan dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulundukları tespit edilerek mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri için, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinin (d) bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri için de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesi kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıl geçmesinden sonra dernek kurma hakkını yeniden kazanmış olmak.


  • 15 Mart 2024 Cuma
Portal Hakkında
  • 6 Mart 2024 Çarşamba
Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
  • 28 Şubat 2024 Çarşamba
Sosyal Sorumluluk Projelerimiz